Malečovský rozhled, z. s.

Němčí

Následující text je převzat ze spisu „Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky“, který pro obec Malečov v roce 2020 zpracoval Stanislav Kasík za Heraldickou kancelář „Dauphin“ v Roudnici nad Labem. Uveřejněno se souhlasem autora textu i obce Malečov.

Ves Němčí s v písemných historických pramenech poprvé připomíná v deskách dvorských, v zápisech z roku 1499 o výprosech od krále Vladislava II. na úředně vyhlášené odúmrti. Po smrti Mikuláše ze Sebuzína vyprosil statek Libochovany Václav z Kolovrat a ten ho postoupil Vojtěchovi Tvochovi z Nedvídkova. V obsáhlém popisu libochovanského statku a platů z různých vsí je zmiňován i plat ze vsi Němčí („Němčieho“; AČ I., 1840, s. 357). K Libochovanům patřil dvůr kmetcí s poplužím v Němčí ještě v roce 1542 (Profous III., 1951, s. 198). V roce 1638 byla ves Němčí součástí panství Lovosice, které po smrti Adama z Valdštejna († 1638) dědili jeho synové. Dne 25. 11. 1638 došlo mezi nimi k dělení majetku. Na díl Karla Ferdinanda z Valdštejna připadly Lovosice s příslušenstvím. K němuž patřila i ves Němčí („Niemcži“; Sedláček, Hrady XIV, 1927, s. 389). Příslušnost Němčí k lovosickému panství byla již trvalá.

V roce 1787 patřilo Němčí („Nemschen“) k alodiálnímu panství Lovosice, které držel Jan Prokop kníže ze Schwarzenbergu. Ves tvořilo 19 domů a část patřila k Záhořanům a část k Trmicím (Schaller, V., 1787, s. 92).

V roce 1833 patřilo Němčí („Nembschen“, „Nemtschen“, „Nemčen“) k alodiálnímu panství Lovosice (včetně statku Boreč a Vchynice), které vlastnil Josef Jan Nepomucký Anton Karel kníže ze Schwarzenbergu, vévoda Krumlovský. Ves tvořilo 19 domů se 109 obyvateli. Z toho k Lovosicím patřilo 6 domů a 34 obyvatel, zbytek byl součástí statku Velké Žernoseky (hr. Nostitz-Rieneck) a Záhořany (k Ploskovicím – arcivévoda Ferdinand I., velkovévoda Toskánký). Ves byla přifařena do Proboštova (kostel sv. Jana Křtitele; Sommer, I., 1833, s. 102).

V roce 1848 patřilo Němčí („Nemschen“) k panství Lovosice, se statky Boreč a Vchynice, jejichž majitelem byl Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu. Ves tvořilo 19 domů se 114 obyvateli (Palacký, Popis, 1848, s. 48).

Ottův slovník naučný uvádí zprávu o Němčí z roku 1890. Ves měla 21 dům a 98 obyvatel. Byla zde kaple. Ves byla příslušná k hejtmanství a politickému okresu Ústí nad Labem. Přifařena byla do Proboštova (kostel sv. Jana Křtitele; OSN, XVIII., 1902, s. 65).

Jméno Němčí je určitý tvar adjektiva k Němeč i Němče s významem „Němcův“, tedy dvůr. K německému tvaru místního jména „Nembschen“ je poznamenáno, že v poněmčované krajině jméno „ Němčí“ podléhalo velkým změnám (Profous, III., 1951, s. 198).

Fotodokumentace

Zveřejněné fotografie jsou chráněny autorskými právy. V případě zájmu o jejich stažení nám, prosíme, podejte zprávu na info@malecovskyrozhled.cz. Fotografie pochází ze soukromých archivů, knihy Petra Špačka „Jak to bylo na Ústecku 2“ a zejména z archivu Muzea města Ústí nad Labem.

Písemnosti

V Archivu města Ústí nad Labem je uložena kronika Němčí s prvním zápisem z roku 1781. Na základě zjištění zájmu obyvatel Němčí byl zadán její překlad odbornému pracovníkovi Národního památkového ústavu ÚOP Ústí nad Labem, Mgr. Janu Leiblovi. V dubnu roku 2022 potom byla zahájena sbírka darů na zajištění potřebné částky 20.000,-Kč.

Potřebnou částku na překlad se podařilo vybrat zhruba ve stejném termínu, kdy překladatel dokončil své dílo, tedy v srpnu roku 2022. Ve spolupráci s grafickým studiem Imagine Media z Ústí nad Labem byly stránky originálu kroniky v Archivu města Ústí nad Labem dne 25. 8. 2022 nafoceny. V případě, že se podaří formou darů získat další peníze, grafické studio zajistí tisk kroniky v knižní vazbě. Kniha bude mít pro porovnání vždy pravou stránku v německém jazyce, levou v jazyce českém. Je to dílo na profesionální úrovni - viz ukázka. Pokud se potřebné peníze nepodaří do poloviny prosince roku 2022 sehnat, bude překlad (bez německého originálu) vytištěn na běžné kancelářské tiskárně a svázán kroužkovou vazbou tak, aby se ještě před Vánoci dostal do rukou dárců.