Malečovský rozhled, z. s.

Historie tohoto projektu je zaměřena na popis kroků vedoucích k odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie pomocnice křesťanů, jehož základní kámen byl položen v roce 1936. K historii kostela je více uvedeno v novinových článcích z doby jeho výstavby a ve Fotodokumentaci v projektu Malečovsko – historie, v části Čeřeniště. K architektonickému pojetí kostela je více zde.

18. 8. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler; spolek Malečovský rozhled: Petr; spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart

Závěry: spolek Malečovský rozhled bude zmocněn zástupci církve k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; příští schůzka se uskuteční za přítomnosti statika a projektanta

17. 9. 2020 – Schůzka na místě stavby

Účastnící: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr, spolek Čeřenišťští patrioti: Antoš; stavební firma Hart Kubota: Hart; statik: Starý; projektant: Pechek

Závěry: spolek Malečovský rozhled obdržel zmocnění k projednání projektové dokumentace s orgány státní správy; statik zpracuje krátkou zprávu (statika kostela, resp. vchodu je stabilní, nebude zřejmě potřebovat speciální zásahy); projektant bude potřebovat zaměření stávajícího stavu a výkop dvou sond podél obvodového zdiva k určení hloubky a složení základů (zajistí: Petr)

5. 10. 2020 – Zpracován statický posudek

Předběžný statický posudek zpracoval Ing. Otakar Starý.

16. 10. 2020 – Výkop sond

Výkopové práce provedl Vladimír Břehovský z Tašova

23. 10. 2020 – Zaměření stávajícího stavu

Geodetické práce provedl Michal Radina z Atlas Group, s. r. o.

Listopad 2020 až leden 2021

Společnost P. K. I. PROJEKT, s. r. o., resp. Ing. Jan Pechek zpracoval kompletní dokumentaci včetně promítnutí závěrů dalšího posudku statika, tentokrát k zabezpečení základů, jak vyplynulo po jejich odhalení při výkopu sond. Následně bude projekt projednáván s dotčenými orgány státní správy.

15. 2. 2021 – Schůzka na Biskupství litoměřickém

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byly probrány možnosti financování akce ze strany spolku a za biskupství.

Závěry: spolek a biskupství se pokusí zajistit polovinu potřebných prostředků, druhá polovina by mohla být hrazena z Česko-německého fondu budoucnosti nebo z evropských či národních dotací. Další schůzka k tomuto tématu se uskuteční v dubnu roku 2021.

Leden a únor 2021

Získána stanoviska Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem (koordinováno s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem) a ČEZ.

16. 3. 2021 – ohlášení stavby

Na Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem podáno ohlášení stavby.

23. 3. 2021 – Výzva Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal Výzvu, aby stavebník ve lhůtě 30 dnů odstranil nedostatky podání.

Duben 2021

Pro doplnění Výzvy byl získán souhlas vlastníka stávající dešťové kanalizace s připojením nových rozvodů, zajištěno nové stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem (koordinováno s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem) a dále vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a Severočeských vodovodů a kanalizací.

3. 5. 2021 – Schůzka na Biskupství litoměřickém

Účastníci: Biskupství litoměřické: děkan Havelka, stavební technik Fiedler, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byly upřesněny možnosti financování akce ze strany spolku a za biskupství. Mj. byla diskutována množnost získání dotace přes Místní akční skupinu Labské skály.

31. 5. 2021 - Oznámení Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

23. 6. 2021 – Schůzka na zámku Žitenice

Účastníci: Římskokatolická farnost Proboštov: děkan Havelka, spolek Malečovský rozhled: Petr. Na schůzce byla prezentována činnost spolku na území Malečovska při dokumentaci drobných sakrálních staveb a odvedení vlhkosti ze základů kostela v Čeřeništi. Děkan Havelka přislíbil osobní finanční dar na kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi a možnost projednání účasti německého partnera pro žádost o dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti.

9. 7. 2021 – Schůzka s biskupem Litoměřické diecéze

V sídle biskupa Litoměřické diecéze, Mons. Mgr. Jana Baxanta, proběhla schůzka, na které zástupce spolku Malečovský rozhled prezentoval činnost spolku na území Malečovska při dokumentaci drobných sakrálních staveb a odvedení vlhkosti ze základů kostela v Čeřeništi.

26. 7. 2021 – Schválení stavebního záměru

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem vydal dne 26. 7. 2021 v rámci společného územního a stavebního řízení Rozhodnutí, kterým schvaluje stavební záměr na stavbu „Kostel Čeřeniště – odvlhčení základových částí“.

1. 9. 2021 - Stavební povolení

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem po nabytí právní moci Rozhodnutí z předchozího bodu vydal dne 1. 9. 2021 povolení stavby.

Říjen až prosinec 2021

Projednávání možností financování stavby pomocí různých dotačních titulů. V prosinci byla ze strany MAS Labské skály potvrzena možnost získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (dále SZIF), zprostředkovatele finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů, a to ve výši 80% nákladů.

7. 1. 2022 - Schůzka na MAS Labské skály v Libouchci

Účastnící: Římskokatolická farnost Proboštov: děkan Havelka, spolek Malečovský rozhled: Petr, MAS Labské skály: Bischoffiová, Vošahlíková.

MAS Labské skály v průběhu února roku 2022 vypíše výzvu k podání žádostí o dotaci. Následně budou její komisí schváleny projekty, které se budou již přímo ucházet o dotaci SZIF. Na schůzce byl projednán postup podání žádosti, co musí splňovat a náležitosti s tím spojené. Mj. musí být zajištěn přístup do portálu SZIF.

26. 1. 2022 – žádost o přístup do portálu SZIF

Na Czech–pointu v Litoměřicích byly ověřeny podpisy na zmocnění Zdeňka Petra Římskokatolickou farností Proboštov k podání žádosti o přístup do portálu SZIF. Následně byla tato žádost osobně vyřízena na pracovišti SZIF v Ústí nad Labem a získán přístup do portálu.

18. 2. 2022 – výzva MAS Labské skály

MAS Labské skály vyhlásila výzvu k podání žádostí o dotaci. Více na https://www.maslabskeskaly.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-prv/7-vyzva/

4. 3. 2022 – seminář MAS Labské skály

MAS Labské skály pro žadatele o dotaci pořádá ve své kanceláři v Libouchci příslušný seminář, kterého se za spolek zúčastní Zdenek Petr.

30. 3. 2022 – podána žádost o dotaci

Přes portál SZIF byla podána žádost o dotaci ve výši 80% celkových nákladů, které k datu podání byly stanoveny ve výši 1700,- Kč vč. DPH. Pokud bude dotace přiznána, práce musí proběhnout v roce 2023.

19. 5. 2022 – výběr projektů

Dne 19. 5. 2022 MAS Labské skály oznámila, že projekt úspěšně prošel administrativní kontrolou, věcným hodnocením a byl Výběrovou komisí MAS postoupen k výběru projektů Výkonnému výboru MAS, které se uskuteční dne 7. 6. 2022.